Privatumo politika
Visos teisės saugomos
© VšĮ Pactum
Created by Signed-w

 

Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

VšĮ biuras “Pactum”, į. k. 304272050, buveinės adresas – Savanorių g. 3-3, Alytus (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine  https://www.pactum.lt/ (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Su VšĮ biuras „Pactum“ duomenų apsaugos klausimais galite susisiekti el. paštu odeta.inte@pactum.lt.

Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti šioje Interneto svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Atstovas – asmuo atstovaujantis Duomenų valdytojo partnerius (paslaugų tiekėjus), tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Klientas, Kandidatas, Mokymų dalyviai, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, norintis užsiregistruoti dėl paslaugos teikimo ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Kandidatas  asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Mokymų dalyvis – asmuo dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamuose mokymuose.

Klientas – asmuo, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl paslaugų teikimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis viešai paskelbtu kontaktiniu telefonu dėl paslaugų teikimo ir/ar kitais klausimais.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija.

Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę.
Jeigu jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRACIJOS TIKSLU

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų valdytoją paslaugų teikimo ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Tuo atveju, jeigu registraciją vykdo Besikreipiančiojo atstovas, Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančio atstovo duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Besikreipiančiųjų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

Klientų duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos Klientų duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Gimimo data;
Asmens kodas;
Gyvenamosios vietos adresas;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
Kiti reikalingi ir būtini asmens duomenys vykdant sutartį su Klientu.

Tuo atveju, jeigu Klientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Kliento atstovo asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Asmens kodas;
Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Įgaliojimo duomenys (jei taikoma);
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų ar jų atstovų, turint jų sutikimą, vykdant sutartį su Klientu, ar/ir įstatymo nustatyta tvarka, gaunami tiesiogiai iš Klientų ar jų atstovų pagal poreikį perduodami šiems gavėjams:

Buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei, tikslu – vykdyti Duomenų valdytojo vidinę apskaitą.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Klientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais tvarkomi duomenų subjekto sutikimo, sutarties su Duomenų subjektu vykdymo, Duomenų valdytojo teisinės prievolės pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, teikiančių tarpininkavimo įdarbinant paslaugas. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir/ar Kandidato prašymo prieš sudarant sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRACIJOS Į MOKYMUS IR  DALYVAVIMO MOKYMUOSE TIKSLU

Besidominčių Duomenų valdytojo organizuojamais mokymais ar ketinančių dalyvauti mokymuose asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas renka šiuos Duomenų subjektų duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;

Kiti mokymams reikalingi duomenys.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRACIJOS Į MOKYMUS IR  DALYVAVIMO MOKYMUOSE TIKSLU

Besidominčių Duomenų valdytojo organizuojamais mokymais ar ketinančių dalyvauti mokymuose asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas renka šiuos Duomenų subjektų duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;

Kiti mokymams reikalingi duomenys.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš besidominčių ar ketinančių dalyvauti mokymuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS DALYVAVIMO MOKYMUOSE TIKSLU

Mokymų dalyvių ar ketinančių dalyvauti mokymuose asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas renka šiuos Duomenų subjektų duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Specialybė;
Darbovietė;
Atsiskaitomosios sąskaitos duomenys.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Mokymų dalyvių. Mokymų dalyvių asmens duomenys gali būti perduodami šiems tretiesiems asmenims:

Google formos, naudojamos registruojantis į mokymus. Su Google privatumo politika galite susipažinti čia

Buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei, tikslu – vykdyti Duomenų valdytojo vidinę apskaitą.

Mokymų dalyvių asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS VYKDYMO TIKSLU

Duomenų valdytojas bendradarbiaudamas su partneriais (paslaugų teikėjais) tvarko tokius fizinių asmenų ar Atstovų asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Asmens kodas;
Adresas (jei taikoma);
Individualios veiklos pažymos numeris ir išdavimo data (jei taikoma);
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris (jei taikoma);
Įgaliojimas;
Įgaliojimo laikas;
Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamu asmeniu);
Pareigos;
Darbovietė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš fizinių asmenų, Atstovų, ir/ar atstovaujamų asmenų.

Mes įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • Buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei, tikslu – vykdyti Duomenų valdytojo vidinę apskaitą.
  • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
  • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
  • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

Asmens duomenys tvarkomi sutarties vykdymo ir/ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai).

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Savanorių g. 3-3, Alytus; paštu: Savanorių g. 3-3, LT- 62142 Alytus; el. paštu: odeta.inte@pactum.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai:

  • Vartotojo sesijos slapukai – sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę;
  • Ilgalaikiai slapukai – slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko;
  • Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;
  • Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

Daugiau apie „Facebook“ naudojamus slapukus galite sužinoti čia.

Daugiau apie „Google“ naudojamus slapukus galite sužinoti čia.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimo. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu odeta.inte@pactum.lt